Školné a stravné

Školné a stravné - platby

Platba školného Školné činí 400,- Kč měsíčně. (Změna ve výši platby školného od 1. září 2017)

Předškolní děti / děti, které v daném školním roce dovrší 6 let a děti s odloženou školní docházkou / neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.

Dětem, které v MŠ chybí celý měsíc

Bude školné zkráceno na 200,- Kč na základě písemné žádosti rodičů.

Formulář je k dispozici v ředitelně MŠ.

V průběhu letních prázdnin, po dobu jednoho měsíce, kdy je MŠ uzavřena, jsou od platby osvobozeny VŠECHNY děti.

V dalším prázdninovém měsíci, kdy je MŠ v provozu a dítě ji nebude po celý měsíc navštěvovat, požádá rodič dítěte v kanceláři ředitelky MŠ o formulář, ve kterém písemně požádá o zkrácení platby školného na polovinu. Na základě této žádosti ředitelka MŠ zkrátí v tomto jednom prázdninovém měsíci úhradu školného na polovinu, tzn. 200,- Kč.

Nárok na osvobození od úplaty školného bude přiznán rodiči dítěte, pokud předloží originál písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní sociální podpory o přiznání sociálního příplatku nebo o přiznání dávky pěstounské péče (§ 20-22 zákon č. 117/95 sb.)

Platba stravného

se hradí každý měsíc v hotovosti i bezhotovostním stykem, vždy v určeném dni v měsíci, nejpozději však do 15. dne v měsíci. Datum je vždy s předstihem vyvěšen na nástěnce školní jídelny v šatně každé třídy MŠ.

Platba se hradí v ředitelně MŠ nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny (tyto kanceláře spolu sousedí) u vedoucí ŠJ.

Na základě prosby rodičů byla z důvodu platby stravného změněna pracovní doba p. vedoucí školní jídelny naší MŠ.

Pracovní doba vedoucí školní jídelny


Denně - 6.00 hod. až 14.30 hod.

V den výběru stravného - 6.00 hod. až 16.30 hod.


Celodenní stravné zahrnuje:

  • dopolední svačinu
  • oběd
  • odpolední svačinu


Ceny stravného děti do 7 let

Dopolední svačina: 9,- Kč 

Oběd: 22,- Kč

Odpolední svačina: 6,- Kč 

Celodenní stravování: 37,- Kč/1den 


Ceny stravného děti od 7 let

Dopolední svačina:  9,- Kč

Oběd: 24,- Kč

Odpolední svačina:  6,- Kč

Celodenní stravování:  39,- Kč/1den


Na úhradu stravného nelze požadovat slevu.

Během školního roku může dojít k mírným změnám ve výši plateb.