Školka

Od 1.1.2023 došlo ke sloučení Základní školy Moravská s Mateřskou školou Moravská + odloučeným pracovištěm v Dolní Suché. Všechen majetek, práva a závazky Mateřské školy přešly dnem sloučení na ZŠ Moravská.

Mateřská škola v Dolní Suché je školou jednotřídní, vesnickou, kde mají děti možnost poznávat faunu i floru na vlastní oči, nejen z obrázků.

Je zřízena v budově bývalé základní školy a její kapacita je 24 dětí ve věku od 2 do 6 let. Velkou výhodou je mnoho velkých místností. Máme samostatnou tělocvičnu, třídu, pokojíček ke hrám dětí, ložnici s přilehlou menší místnosti, která je vybavena hračkami, stavebnicemi a výtvarným materiálem a slouží dětem, které potřebu spánku už nemají.

Naše rozlehlá, upravená školní zahrada s pískovištěm, travnatou i asfaltovou plochou, kolotočem, průlezkami, houpačkami a tabulí nabízí dětem dostatek aktivit při pobytu venku.

Vzdělávání v mateřské škole přizpůsobujeme vývojovým, sociálním a individuálním potřebám dětí. Na dítě působíme v průběhu celého dne, uplatňujeme individuální, skupinové i frontální činnosti.

Děti mají možnost si vždy samostatně vybrat činnost nebo hračku a zvolit si kamaráda, se kterým si budou hrát.

Pedagogicky řízené činnosti plánujeme zvlášť pro mladší a starší děti. Starší mají vždy obtížnější formu činnosti. Do aktivit děti nenutíme, avšak na základě znalosti dítěte dbáme na to, aby docházelo k jeho všestrannému harmonickému rozvoji.

Od roku 2015 pracujeme s dětmi i na interaktivní tabuli.

Učíme děti nebát se komunikace s dospělými a nebát se vyslovit svůj názor. Všechny děti mají u nás rovnocenné postavení.

Zaměřujeme se na individuální práci s dětmi, na uspokojování jejich potřeb a zájmů a na vytváření klidné atmosféry a pohody.

Výhodou nesporně je, že po celou dobu docházky pečují o dítě dvě stále učitelky.

Při sledování dítěte se zaměřujeme na jeho konkrétní projevy, resp. dovednosti, a to zejména takové, které jsou důležité pro předškolní věk.

 • Jak dítě koordinuje pohyby a polohy těla, jak dokáže pohyb napodobovat
 • Jak umí zacházet s běžnými předměty, jak zvládá sebeobsluhu
 • Jakou má slovní zásobu, jak vyslovuje, zda mluví gramaticky správně, jak se dovede vyjadřovat a komunikovat
 • Jak se dokáže soustředit a zda je schopno postupovat podle instrukcí
 • Jak si dokáže cíleně zapamatovat a učit se něčemu Jak zvládá základní číselné a předčíselné představy, zda užívá základní matematické pojmy
 • Jak řeší jednoduché problémy, úkoly a situace
 • Jak rozvinutá je jeho představivost a fantazie
 • Zda je všímavé k okolí, citlivé a ohleduplné
 • Do jaké míry je samostatné a cílevědomé
 • Zda a jak dokáže odlišovat hru od soustředěné práce Jak se umí ovládat a přizpůsobovat
 • Jak je společenské a umí spolupracovat
 • Co všechno ví o světě a zda se chová bezpečně

Upřednostňujeme:

 • každodenní dostatek přirozených pohybových činností ve třídě a na školní zahradě
 • manipulaci s didaktickým, výtvarným, technickým materiálem, jednoduchými nástroji a nářadím před jednostranně zaměřenými hračkami
 • spontánní hru dětí
 • hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii 

Nejčtenější